Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Úvod Obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim, pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom E-shopu umiestnenom na internetovej stránke: www.skalskytrvalky.sk a vzťahujú sa na všetky tovary na tomto e-shope ponúkané


Kontaktné údaje predávajúceho:

Tomáš Skalský

Hlavná ulica 294/14, Hurbanova Ves, 90301

IČO:43133771

IČ DPH: SK1076761235

zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Senec, číslo živnostenského registra: 140-13278

e-mail: info@skalskytrvalky.sk

tel.č. +421 905  867 670


Orgán dozoru:

Slovenské obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O.BOX č.5, 820 07 Bratislava

e-mail:  ba@soi.sk


Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a sú vypracované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., ak je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ.1.       Vymedzenie pojmov


1.1. Predávajúci je v zmysle týchto VOP prevádzkovateľ e-shopu Tomáš Skalský, IČO:43133771 (ďalej viď vyššie „Kontaktné údaje predávajúceho“), ktorý koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti

1.2. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá prejavila záujem o nákup cez e-shop a uzavrenie kúpnej zmluvy s predávajúcim

1.3. E-shop je internetový obchod  prevádzkovaný na internetovej adrese www.skalskytrvalky.sk (ďalej len „e-shop“), ktorý umožňuje nákup tovaru na tejto stránke ponúkaného. E-shop a všetky jeho súčasti nemusia byť dostupné nepretržite a to s ohľadom na nutnú údržbu.

1.4. Tovar sú všetky produkty uvádzané na e-shope za účelom ich predaja

1.5. Registrácia je vyplnenie elektronického formulára, obsahujúceho aj osobné údaje kupujúceho. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a zrozumiteľné informácie, a je povinný v prípade potreby tieto informácie aktualizovať. Polia označené hviezdičkou je pre úspešnú registráciu povinné vyplniť. Registrácia nie je povinná, umožňuje uchovanie zadaných údajov pre opakované nakupovanie, kedy odpadá opätovné vypĺňanie osobných údajov.

1.6. Objednávkový formulár je tvorený v časti e-shopu  „Nákupný košík“, po výbere tovaru. Objednávkový formulár obsahuje položky vybraného tovaru, jeho množstvo, cenu za kus a cenu za zvolený počet kusov daného tovaru, ďalej výber spôsobu platby, spôsob doručenia, celkovú sumu objednávky, osobné a kontaktné údaje kupujúceho. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a zrozumiteľné informácie

1.7. Kúpna zmluva je záväzná zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy predávajúceho kupujúcim. Akceptovanie kúpnej zmluvy môže byť vyjadrené písomne na adresu jeho sídla predávajúceho, pomocou e-mailu, alebo zaplatením kúpnej ceny.

 


2.       Užívateľský účet


2.1. Na základe pravdivého a zrozumiteľného vyplnenia registračného formulára na stránkach e-shopu, obdrží kupujúci prihlasovacie údaje pre svoj užívateľský účet.

2.2. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré sú jedinečné pre každého kupujúceho, preto je kupujúci povinný zachovávať mlčanlivosť a tieto údaje neposkytovať iným osobám. Ak príde k zneužitiu týchto údajov, predávajúci za to nenesie žiadnu zodpovednosť.

2.3. Užívateľský účet je osobný a kupujúci nie je oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

2.4. Predávajúci má právo užívateľský účet kupujúceho zrušiť, a to v prípade, že viac ako rok tento účet nevyužíva, alebo v prípade porušenia kúpnej zmluvy.

 


3.       Uzatvorenie kúpnej zmluvy


3.1. Kupujúci objednáva tovar cez e-shop prostredníctvom elektronickej objednávky, vyplnením a odoslaním objednávkového formulára. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a zrozumiteľné informácie a oboznámiť sa s týmito VOP a reklamačným poriadkom, čo potvrdzuje pred odoslaním objednávkového formulára.

3.1.1. Obrázky na stránke e-shopu sú ilustračné, predstavujú väčšinou dospelé rastliny pestované v ideálnych podmienkach, teda nie sú ukážkou reálneho stavu dodávaných rastlín.

3.1.2. Cena tovaru vždy zahŕňa DPH a je uvádzaná v mene „Euro“. Cena tovaru nezahŕňa náklady na balenie a prepravu. Náklady na prepravu budú kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného druhu prepravy a miesta doručenia, ktorí si kupujúci zvolil.

3.1.3.V prípade, že v rámci E-shopu bude uvedená chybná cena, najmä v dôsledku technickej chyby (kedy cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je uvedená číslica navyše) si vyhradzujeme právo kupujúceho o vzniknutej situácii informovať a uviesť správnu cenu. V tomto prípade má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky, ak sa objaví duplicitne, prípadne objednávku zákazníka ktorý v minulosti dvakrát odmietol prevzatie balíka, s úmyslom poškodiť predávajúceho.

3.2. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku

3.3. Odoslanie objednávky kupujúcim je považované za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári,  čo ale neznamená uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.4. Následne predávajúci overí dostupnosť a stav objednávaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu len tovar , ktorý vyhovuje technickým normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. V prípade zmien v objednávke, bude kupujúci o týchto zmenách informovaný, najneskôr v čase doručenia návrhu kúpnej zmluvy predávajúceho.

3.5. Návrh kúpnej zmluvy obsahuje identifikáciu kupujúceho a predávajúceho, druh objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, cenu prepravného a balného, celkovú sumu, spôsob doručenia a spôsob platby.

3.6. Návrh kúpnej zmluvy je doručený kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávkovom formulári. Ak návrh kúpnej zmluvy neobsahuje zmeny oproti objednávke, je doručením návrhu kúpnej zmluvy považovaná za uzatvorenú. V prípade zmien v návrhu kúpnej zmluvy oproti objednávke je potrebné vyjadrenie akceptácie týchto zmien kupujúcim.

3.7. Kupujúci sa uzatvorením kúpnej zmluvy zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a tento záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, alebo odovzdaním finančných prostriedkov predávajúcemu pri osobnom odbere pred odovzdaním tovaru.

3.8. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať objednaný tovar, vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu počas prepravy.

 


4.       Dodacie podmienky a platobné podmienky


4.1. Platbu kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť po uzatvorení kúpnej zmluvy a pred prebratím tovaru. Objednávka bude vyexpedovaná až po pripísaní platby na účet predávajúceho. V prípade platby v hotovosti sa platba uskutočňuje pred odovzdaním tovaru.

4.2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak je predávajúci povinný dodať objednaný tovar bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný prebrať zásielku i v skoršom termíne ako je 30 dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade osobného odberu sa kupujúci a predávajúci dohodnú na termíne prebratia tovaru. V prípade ak predávajúci v tomto termíne nedoručí objednaný tovar, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a má právo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

4.3. Pri plnení zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia. O novom termíne doručenia bude kupujúci bezodkladne informovaný, pričom má kupujúci právo dohodnúť sa na inom vhodnom termíne dodania, alebo má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.4. Expedované rastliny sú označené plastovou zapichovacou etiketou a sú primerane zabalené, aby sa eliminovalo poškodenie a znehodnotenie rastlín počas prepravy.

4.5. Náklady na prepravu budú kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného druhu prepravy a miesta doručenia, ktorí si kupujúci zvolil. Tieto náklady budú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy a akceptovaním a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje že sa s touto informáciou oboznámil a akceptuje ju.

4.6. Kupujúci bude o vyexpedovaní objednávky a predpokladanom termíne dodania vopred oboznámený. Kupujúci je povinný zásielku prevziať v dohodnutom čase a mieste.

4.7. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť, správnosť a kompletnosť zásielky, rovnako i pri preberaní tovaru pri osobnom odbere. V prípade preukázateľného zistenia poškodenia zásielky, alebo neoprávnenej manipulácii s ňou nie je kupujúci povinný zásielku prevziať. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti alebo poškodenia je kupujúci bezodkladne povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi i predávajúcemu.

4.8. V prípade, včasného a riadneho neprevzatia zásielky, znáša kupujúci aj účelne vynaložené náklady na opätovné doručenie zásielky, ktoré je kupujúci povinný uhradiť.

4.9. Ak kupujúci poruší svoju povinnosť zásielku prevziať, okrem situácie vyplývajúcej z čl.4.7. týchto VOP, sa nepovažuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu podstatného porušenia kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. V prípade uplatnenia tohto rozhodnutia, bude účinné v deň doručenia tohto rozhodnutia. V tomto prípade nemá odstúpenie od zmluvy vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie zásielky, prípadne nároku na náhradu vzniknutej škody predávajúcemu.

4.10. Osobný odber objednávok je možný po telefonickom dohovore, alebo prostredníctvom e-mailu v prevádzke na adrese Hlavná ulica 10/8, Hurbanova Ves. Osobný odber je potrebné nahlásiť v dostatočnom predstihu, aby bolo možné objednávku včas pripraviť.

4.11. Predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo zničenie zásielky, ku ktorému preukázateľne prišlo v čase prepravy.

4.12. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím zásielky. V prípade neprevzatia zásielky v dohodnutom čase a mieste, s výnimkou podľa čl.4.7. týchto VOP, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a zhoršenia stavu a kvality tovaru v okamihu, keď mal kupujúci možnosť túto zásielku prevziať, ale k prevzatiu nedošlo.

4.13. Kupujúci sa zaväzuje k tomu, že bezodkladne po prijatí zásielky obsahujúcej živé rastliny, túto zásielku otvorí a rastlinám poskytne nevyhnutnú starostlivosť (odbalenie nadzemnej časti rastliny, zálievka ak je potrebná, umiestnenie na vhodné stanovište), aby nedošlo k zníženiu kvality rastlín.

 


5.       Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy


5.1. Kupujúci má právo  v súlade s ustanovením §3 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní po prevzatí tovaru.

5.2. Pri uplatnení odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5.3. Kupujúci má právo po prevzatí zásielky tovar rozbaliť a odskúšať ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, čo neznamená, že tovar začne kupujúci používať a následne sa rozhodne tovar vrátiť.

5.4. Ak sa kupujúci rozhodne uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl.5.1., je povinný splniť nasledovné podmienky:

      a) Kupujúci kontaktuje predávajúceho písomne so žiadosťou na odstúpenie od zmluvy, ktorá musí obsahovať: meno a priezvisko, adresa a kontaktné údaje (e-mial, tel.č.) kupujúceho, číslo faktúry, alebo číslo objednávky, ak faktúra ešte nebola doručená, dátum prevzatia tovaru, číslo účtu na ktoré majú byť finančné prostriedky vrátené

      b) Ak bol kupujúcemu tovar doručený a prevzal ho, zašle ho späť na adresu prevádzky predávajúceho (Hlavná ulica 10/8, Hurbanova Ves, 90301). Tovar musí byť vrátený v pôvodných obaloch v ktorých bol doručený. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný vrátane všetkého príslušenstva. Tovar musí byť poslaný doporučene a poistený, pretože predávajúci neručí za stratu zásielky. Finančné náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

      c) Zásielka musí byť odovzdaná na prepravu do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy

5.5. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok (čl.5.4.), nebude odstúpenie od kúpnej zmluvy akceptované a tovar bude vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

5.6. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené až po prevzatí vracaného tovaru predávajúcim.

5.7. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy znáša kupujúci.

5.8. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi sumu uvedenú v kúpnej zmluve, najneskôr 14 dní po splnení všetkých podmienok uvedených v čl.5.4. 

 


6.       Záručné lehoty a reklamačné podmienky


6.1. Podľa § 3 ods.1.)  zákona č. 250/2007 Z.z. má zákazník právo na reklamáciu, pokiaľ dodaný tovar nespĺňa deklarované parametre, úplnosť zásielky, alebo nezodpovedá potvrdenej objednávke.

6.2. Kupujúci je povinný podať reklamáciu písomne a to buď písomne na adresu predávajúceho, alebo pomocou elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie reklamácie. Prijatie reklamácie e-mailom je nasledovne potvrdené.

6.3. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie  v zmysle § 34  a násl. Zákona č. 40/1964 Z.z. povinný postupovať nasledovne:

      a) zaslať reklamáciu, ktorá musí obsahovať : názov reklamovaného tovaru (v prípade rastlín celé meno uvedené na priloženej etikete) , množstvo reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, kontaktné údaje (tel.č., e-mail), dátum, podpis. Údaje musia byť uvedené zrozumiteľne, pravdivo a čitateľne.

      b) K reklamácii priložiť fotokópiu faktúry.

6.4. V prípade že zásielka neobsahuje fakturovanú položku, predávajúci na vlastné náklady chýbajúcu položku kupujúcemu dodá. V prípade že daný tovar je vypredaný, po dohovore s kupujúcim, je možné kupujúcemu tento tovar nahradiť podobným alebo iným tovarom v rovnakej hodnote, prípadne sa cena tovaru kupujúcemu vráti.

6.5.  Pri preberaní zásielky je kupujúci podľa čl.4.7. týchto VOP povinný zásielku skontrolovať a prípadné zistenia poškodenia alebo neúplnosti zásielky bezodkladne nahlásiť dopravcovi a predávajúcemu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, nebudeme prihliadať.

6.6.  V prípade že kupujúci vie o vade tovaru pred prevzatím tovaru, prípadne bol na túto vadu upozornený a tovar prevzal, nemôže byť táto vada  predmetom reklamácie.

6.7. Ak príde k úhynu rastlín posudzuje sa každá reklamovaná položka jednotlivo. Skúma sa ako k úhynu prišlo a kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť, a pravdivé informácie predávajúcemu pri zisťovaní skutočností podstatných pre posúdenie reklamácie.

6.8. Uhynuté rastliny nevyhadzujte z dôvodu skúmania opodstatnenia reklamácie a vrátenia tovaru pre uplatnenie opodstatnenej reklamácie.

6.9. Ak kupujúci požaduje vrátenie peňazí za uhynutý, poškodený tovar  je povinný reklamovaný tovar na svoje náklady vrátiť na adresu prevádzky predávajúceho. Zásielky s reklamovaným tovarom posielané na dobierku nebudú akceptované. V prípade odmietnutia kupujúceho reklamovaný tovar vrátiť je reklamácia považovaná za neopodstatnenú.

6.10. V prípade zistenia vád na tovare má predávajúci právo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.11. Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare spôsobené:

      a) mechanickým poškodením

      b) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou (mráz, sucho, povodne...), alebo zásahom „vyššej moci“

      c) nesprávnym zaobchádzaním a nesprávnym pestovaním

6.12. Vizuálny vzhľad rastlín nie je považovaný za oprávnenú reklamáciu, pokiaľ obsahuje suché listy, je skrátená z dôvodu spätného rezu, alebo je prirodzene v nižšom vývojovom štádiu (fenofáze) a je vhodná pre výsadbu. Takáto reklamácia bude uznaná ako neopodstatnená a kupujúci má právo uplatniť vrátenie tovaru podľa čl.5 týchto VOP Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy.

6.13. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii bezodkladne, najneskôr 30 dní od dňa prijatia reklamácie. O forme vybavenia reklamácie rozhoduje vždy predávajúci mimo vyslovene zákonom stanovených podmienok. Snahou predávajúceho je aby bola reklamácia vybavená čo najskôr k spokojnosti zákazníka, ale každá reklamácia je posudzovaná individuálne.

6.14. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný písomne alebo pomocou elektronickej komunikácie e-mailom

6.15. Reklamácia je vybavená buď náhradou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 


7.       Zodpovednosť za chyby na stránke www.skalskytrvalky.sk


7.1. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.skalskytrvalky.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

7.2. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

7.3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií z jeho vlastných stránok alebo odkazovaných webových stránok.

 


8.       Alternatívne riešenie sporov


8.1. Kupujúci má právo, ak nie je spokojný so spôsobom akým bola vybavená jeho reklamácia, alebo ak sa domnieva, že boli predávajúcim porušené jeho práva, obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@skalskytrvalky.sk)

8.2. Ak predávajúci odpovie na žiadosť zamietavo, alebo neodpovie v lehote do 30 dní od odoslania žiadosti má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu riešenia alternatívnych sporov, podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami alternatívneho riešenia sporov orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8.4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

8.5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

8.6. Pre uplatnenie práva na alternatívne riešenie sporov, musí hodnota sporu prevyšovať sumu 20 EUR.


9.       Záverečné ustanovenia


 

9.1. Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V otázkach neupravených týmito VOP sa právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim riadia príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

 

9.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

9.3. V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi kupujúcim predávajúcim je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný slovenský súd.

 

9.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Právne vzťahy vzniknuté za platnosti a účinnosti predchádzajúcich VOP sa však riadia VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

9.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


 


 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.2.2023

 

 

Copyright 2023 - 2024 © skalskýtrvalky